Portaali kasutamise kord


Yksildane.ee teenus on tasuta (v.a. lisateenused või mõned kasutajagrupid) ja selle kasutamine toimub "nagu on" põhimõttel. Yksildane.ee omanikud ei vastuta portaali kasutamisest tekkivate võimalike tagajärgede eest. Yksildane omanikud jätavad endale õiguse muuta reegleid vastavalt vajadusele, muudatused kajastuvad siin lehel.


Neil, kes pole nõus Yksildane.ee reeglitega, palume mitte kasutada Yksildane.ee lehekülge. Selle reegli rikkumisel tekitatava võimaliku kahju eest vastutab kahju tekitaja täiel määral.


Juhul, kui Yksildane.ee omanikud ei taha osutada teenust konkreetsele Yksildane.ee kasutajale, võivad nad vaidlusaluse konto blokeerida, kusjuures blokeerimise põhjuse selgitamine pole kohustuslik.


Portaali kasutades on keelatud oma ankeedis esitada võõra inimese isikuandmeid.


Ühel isikul on keelatud omada portaalis mitut kasutajakontot. Avastamise korral kustutatakse kõik kontod.


Kui kasutajakontot pole kuue kuu jooksul kordagi kasutatud, siis konto kustub automaatselt.